Tengen Bilişim Teknolojileri

Yenilikçi Çözümler

[javascript protected email address]

KEPHS(Kayıtlı E-posta Hizmet Sağlayıcısı) Altyapı Kurulumu

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli e-posta gönderme şeklidir. Alınan ve gönderilen elektronik postaların, elektronik imza ve zaman damgası ile işlenerek;

 • Gönderi zamanı
 • Gönderici ve alıcı kimlikleri
 • Teslim edilme zamanı
 • İçeriğin bütünlüğü

bilgileri KEPHS(Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı) tarafından 20 yıl süreyle saklanmak zorundadır. Çünkü KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir.

KEPHS Altyapısı Kurulum süreçlerinde gerekli tüm yazılım ve donanım gereksinimlerinizi karşılıyor ve sürdürebilirlik noktasında deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

KEP Hangi İşlemler için Kullanılabilir?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

Tacirler arasında,

 • Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
 • Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;

“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

 • İhbarlar,
 • İhtarlar,
 • İtirazlar ve benzeri beyanlar,
 • Fatura,
 • Teyit mektubu,
 • İştirak taahhütnamesi,
 • Toplantı çağrıları
 • Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi,

Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.

 geri